اخبار

چک کردن به روز رسانی بازار

عدم بکارگیری و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز

طبق اطلاعیه معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب بکارگیری و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز(بدون داشتن پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور، پروانه کار معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در واحدهای صنفی و اماکن عمومی تحت هر عنوان ممنوع می باشد.